This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder 2020 målene for biodiversitet

Biodiversiteten er under pres i hele verden. På globalt plan er mindst 16.000 arter truet af udryddelse, og antallet er stigende. Hovedparten er truet som følge af menneskelige aktiviteter.

Tilbagegangen i biodiversiteten skyldes hovedsageligt udviklingen i arealanvendelsen til agerland, veje og bygninger, som har reduceret og opsplittet naturområder.  I dag er ca 25 % af Danmarks areal dækket af skove, heder, søer, vandløb, enge, moser og overdrev. Biodiversiteten presses bl.a. af landbrugets gødskning og brug af sprøjtemidler. De seneste 10-20 års indsats for mere og bedre natur, viser dog også, at det nytter at gøre noget. Flere naturtyper og arter har fået det bedre som følge af en målrettet indsats. Det gælder fx. søerne og odderen.

Tabet af biodiversitet er en stor udfordring. Mangfoldigheden af økosystemer, arter og gener er nemlig forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel. Det drejer sig om livsnødvendigheder som mad, rent drikkevand, råstoffer og medicin. Og det drejer sig om herlighedsværdier som fuglesang og blomster på engen.

URL Biodiversitet på Naturstyrelsens hjemmeside
URL EU 2020 biodiversitets plan
URL Nordens natur - frem mod 2010
URL Nordic Nature – trends towards 2010 (English mainpage)
URL EC CHM portalen
URL Danske biodiversitetsindikatorer
URL Nordisk nettverk for mangfold i naturen
URL EU Biodiversity Action Plan Report 2008
URL Komissionens meddelelse om biodiversitet fra 2006 og aktionsplanen
URL Nordiske samarbejde om biodiversitet