This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Ramsar konventionen

Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 7.400 km2. Det samlede areal er fordelt med ca. 6.000 km2 som marine områder og ca. 1.400 km2 på land, idet de danske Ramsarområder ofte omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne. Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes. Ved mange vandfugle forstås her, at der jævnligt i området opholder sig mindst 20.000 individer eller findes mindst 1% af en bestand af en art eller underart. De vådområder, der har international betydning, omfatter ikke kun områder for fugle. Det er også områder, der er vigtige for andre organismer. F. eks. områder, der er væsentlige fouragerings-, gyde-, opvækst- eller rasteområder for vigtige fiskebestande. Ramsarområderne er udpeget af det enkelte land.
 
Alle de danske Ramsarområder indgår i EF-fuglebeskyttelsesområderne og er derfor også en del af NATURA 2000 netværket.
 
Danmarks ratification af konventionen
”Konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle” - også kaldet ”Ramsar-konventionen” efter den by i Iran, hvor konventionen blev etableret - er ratificeret af Danmark ved kgl. resolution af 16. juli 1977. Konventionens tekst fremgår af bekendtgørelse nr. 26 af 4. april 1978. Danmark har senere godkendt ændringsprotokol til konventionen af 3. december 1982 samt ændring af konventionen af 3. juni 1987.
 
Afgrænsning og karakter
Ramsar-konventionen har et bestemt sigte, idet den udelukkende vedrører beskyttelse af vådområder, som til gengæld i konventionen er defineret som et meget bredt begreb, der omfatter den økologiske balance i forhold til såvel naturtyper som fugle og andre arter.
 
Ramsarkonventionen bygger både på udpegning og beskyttelse af vådområder og på begrebet "fornuftig udnyttelse" ("wise use”), som er identisk med begrebet "bæredygtig udnyttelse" i andre konventioner.
 
Forpligtelser
Konventionens forpligtelser omfatter konkrete, generelle og relativt blødt formulerede forpligtelser. De væsentligste forpligtelser er:
 
1.      Mindst ét område skal udpeges til optagelse på "Listen over vådområder af international betydning"  (jf. art 2, 4 og 2,5).
 
2.      Beskyttelse af områder på listen skal fremmes (jf. art 3,1).
 
3.      Fremme fornuftig anvendelse af vådområder generelt (jf. art 3,1).
 

URL Ramsar konventionen
URL Information om Ramsar Konventionen på dansk