This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Det handler om naturen - Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009

Handlingsplanen for biologisk mangfoldighed skal vurderes 2006-2007, blandt andet ved hjælp af udvalgte indikatorer for hvordan det er gået og forudses at gå. Vil Danmark kunne nå at stoppe tabet af arter og levesteder i 2010? I handlingsplanen beskriver Regeringen sine forslag til den fremtidige indsats for beskyttelse og udvikling af den biologiske mangfoldighed i Danmark. Handlingsplanen fastslår, at sektorintegration er et afgørende element. Naturhensyn må indgå i alle sektorer for at vi kan opnå en bæredygtig udvikling. Målet er at standse tabet af biodiversitet senest i 2010. Det skal ses både som et nationalt mål og som et led i de fælles Europæiske og globale mål, også for 2010. Handlingsplanen skal ses i forlængelse af 'Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling' fra juni 2002. De helt nye regler i miljø-målsloven og i både naturbeskyttelses- og skovlovene skal bidrage hertil. Det samme skal de ca 60 mio.kroner til habitatområder, nye naturområder og mere bynær skovrejsning. Der planlægges en omlægning af mere end 100 000 ha statsskov til naturnær drift. Vandmiljøplan III skal bidrage til at de ferske vande og det kystnære hav og de tilhørende arter og habitater ikke får forringede vilkår og at der for mange forhåbentligt bliver reelle forbedringer. Senere forventes der udlagt ca 30 000 ha dyrkningsfri bræmmer langs vandløb og søer. Naturparks pilotpojekterne afsluttes i 2005, og så skal der tages stilling til om vi skal have sådanne parker. Da vil der også være naturplaner for alle 32 000 ha militære øvelsesområder. Handlingsplanen har 12 kapitler, der giver et overblik over hvad der rører sig i naturens og naturforvaltningens verden lige nu. Hele Handlingsplanen kan ses på: http://www.skovognatur.dk/udgivelser/2004/87-7279-569-7/html/default.htm . En brochure findes på: http://www.sns.dk/udgivelser/2004/kursen_lagt/85839_Skovlov_folder_2k.pdf. Bæredygtighedsstrategien kan findes på: http://www.mst.dk/default.asp?Sub=http://www.mst.dk/tvær/07000000.htm
Release date 10/06/2004
Contributor Ulla Pinborg
Concerned URL http://www.skovognatur.dk/udgivelser/2004/87-7279-569-7/html/default.htm|http://www.sns.dk/udgivelser/2004/kursen_lagt/85839_Skovlov_folder_2k.pdf|http://www.mst.dk/default.asp?Sub=http://www.mst.dk/tvær/07000000.htm